STATUT STOWARZYSZENIA ZAMEK TARNOWSKI

Rozdział I      - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II     - CELE I FORMY DZIAŁANIA
Rozdział III    - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Rozdział IV    - MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Rozdział V     - MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Rozdział VI    - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Rozdział  I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie  Zamek Tarnowski  zwane dalej „ Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób aktywnie włączających się w działania na rzecz odbudowy Zamku na Górze św. Marcina w Tarnowie.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Tarnowie

§ 5.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnym celu działań.

§ 6.

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z aktualnymi danymi  Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem : Zamek Tarnowski oraz emblematem ( logo)
2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki, medale honorowe i dyplomy oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym.

3.Wykorzystanmie nazwy i logo Stowarzyszenia wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zarządu.

§ 7.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawna i zostaje powołane na czas nieokreślony.


Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA


§8.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. odbudowa Zamku Tarnowskiego na zasadzie rekompozycji zabudowań i fortyfikacji zamkowych wraz z bezpośrednim otoczeniem, według danych archeologicznych i historycznych
2. prowadzenie działalności w zakresie ochrony zabytków.
3. utworzenie Muzeum Historycznego  Tarnowa i Muzeum Kultury Materialnej Zamku Tarnowskiego
4. tworzenie, utrzymanie i finansowanie terenów zielonych w otoczeniu Zamku Tarnowskiego
5. udzielanie stypendiów, nagród, dotacji, zapomóg, osobom, instytucjom wyróżniającym się aktywnością w zakresie określonym przez cele Stowarzyszenia,
6. upowszechnianie kultury, sztuki oraz podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7. promocja dorobku twórczego członków Stowarzyszenia

§9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie, nadzorowanie i finansowanie prac porządkowych, badawczych, projektowych, konserwatorskich i budowlanych
2. finansowanie i organizowanie zakupów wyposażenia i eksponatów do Zamku Tarnowskiego
3. upowszechnianie wiedzy historycznej, również w formie ożywionej np:
turnieje rycerskie, pokazy tańców dworskich, warsztaty dawnego rzemiosła itp.
4. prowadzenie działalności dydaktycznej -  szkoleń, sympozjów, prezentacji, seminariów, warsztatów, konferencji, wymian międzynarodowych w ramach utworzonego na Zamku Tarnowskim Centrum Kongresowo-Konferencyjnego.
5. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz różnych innych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych – w tym o charakterze promującym
6. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej,
7. nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą
8. współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi, organizacjami i instytucjami także międzynarodowymi oraz kołami biznesu i przedsiębiorcami, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
9. oferowanie i podejmowanie wykonywania zadań publicznych lub wsparcia ich realizacji, w formach i na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
10. prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej lokalne wspólnoty,
11. organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia w dziadzinach i kierunkach przydatnych dla realizacji celów statutowych.
12. wypowiadania się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,
13. podjęcie współpracy z zainteresowanymi Bractwami  Rycerskimi lub założenie własnego, lub jedno i drugie.
14  wszelkie inne formy działania prawem dozwolone, a sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,


Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 10.

Członkowie dzielą się na : zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§11.

Członkami zwyczajnymi i honorowymi / wspierającymi mogą być osoby fizyczne z chwilą ukończenia 18 roku życia, które akceptują zadania i cele działania Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkami zwyczajnymi i honorowymi / wspierającymi mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 13

Członkostwo zwyczajne opiera się na zasadzie dobrowolności i równości wszystkich członków.

§ 14

Nabycie członkostwa zwyczajnego / wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia i podpisanej deklaracji członkowskiej.

§ 15

Osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia może być jedynie członkiem wspierającym.


§ 16

Członkami honorowymi mogą być, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków osoby fizyczne, które swoją działalnością położyły szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie honorowi / wspierający Stowarzyszenia na zaproszenie co najmniej dwóch członków danego organu Stowarzyszenia mają prawo brać udział w jego obradach z głosem doradczym.

§18

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.inicjować nowe projekty oraz inne działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2.wybierać i być wybieranymi do organów Stowarzyszenia,
3. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
4.działać w sekcjach, kołach i zespołach roboczych,
5.brać udział w pracach Stowarzyszenia, z prawem głosu, oraz korzystać z ich efektów.
6.korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swoich działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
7. posługiwać się symbolami graficznymi Stowarzyszenia w działalności związanej z realizacją celów statutowych,
8.posługiwać się legitymacją członka.

§19

Członkowie honorowi /. Wspierający mają prawo:
1. inicjować nowe projekty oraz inne działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
3. brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz korzystać  z ich efektów,
4. korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenie w swojej działalności.
5. posługiwać się legitymacją członka honorowego / wspierającego.

§20

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. popierać i czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
3.  przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. dbać o interes i dobre imię Stowarzyszenia,
5. swoją działalność w ramach Stowarzyszenia prowadzić w porozumieniu i za zgodą Zarządu,
6. regularnie opłacać składki członkowskie,
7. dbać o mienie Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie honorowi /  wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. popierać cele Stowarzyszenia oraz pomagać w ich realizacji,
2. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
3. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. dbać o interes i dobre imię Stowarzyszenia

§ 22

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa z chwilą:
1. likwidacji Stowarzyszenia,
2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
3. pozbawienia członkostwa.

§ 23

Pozbawienie członkostwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy występuje jedna z poniższych okoliczności: członek
1. rażąco naruszył postanowienia statutu,
2. działa na szkodę Stowarzyszenia,
3. nie bierze udziału w żadnej  z form pracy Stowarzyszenia,
4. nie uiścił ustalonej składki członkowskiej przez sześć kolejnych miesięcy,
5. utracił prawa publiczne w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

§ 24

Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Zebrania Walnego
 W terminie 21 dni od dnia powiadomienia o treści uchwały. Zebranie Walne rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.


 Rozdział IV
 WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 25

Władzami Stowarzyszenia są:   
1. Walne Zgromadzenia Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.


§ 26

Kadencja władz Stowarzyszenia:
1. kadencja władz wybieralnych trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów,
2. członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez trzy kadencje.

 

§ 27

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 28

Walne Zgromadzenia Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Udział w nim biorą:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 29

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne:
1. zwyczajne jest zwoływane raz na rok kalendarzowy przez Zarząd Stowarzyszenia .Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed  datą zebrania.
2. nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd, na wniosek Komisji Rewizyjnej  lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 § 30

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków,  w jawnym     głosowaniu.

 

§ 31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia  Członków  należą:
1.  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2.  uchwalanie zmian statutu,
3.  wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4.  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek  Komisji Rewizyjnej,
5.  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6.  uchwalanie budżetu,
7.  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz  Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 § 32

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 § 33

Zarząd składa się z 5 osób, w tym: prezesa,  dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 § 34

Posiedzenia Zarządu  odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 35

Do kompetencji Zarządu należą:
1.realizacja celów Stowarzyszenia,
2.wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3.sporządzanie planów pracy i budżetu,
4.sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5.podejmowanie uchwał o nabywaniu, zdobywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7.zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8.przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 36

Komisja Rewizyjna powołana jest  do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Członkowie Komisji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani być z nimi spokrewnieni, spowinowaceni lub podlegli z tytułu zatrudnienia, oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, nie mogą otrzymywać z  tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w aktualnych przepisach o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 37

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.kontrolowanie działalności Zarządu,
2.składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3.prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4.składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 § 39

W razie gdy liczba członków organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji,  której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział  V
 MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

§ 40

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1.ze składek członkowskich,
2.darowizn, spadków, zapisów,
3.dotacji i ofiarności publicznej,
4.dochodów z własnej działalności gospodarczej.

 § 41

 Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie  Stowarzyszenia.

§ 42

Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 43

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 § 44

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, działających łącznie.

 § 45

Zabronione jest:
1.udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, albo pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”,
2.przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach  innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na  preferencyjnych warunkach.
3.wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji.
4. zakup na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów, lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 § 46

Stowarzyszenie dopuszcza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, finansowania tylko i wyłącznie celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 47

Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 48

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe opiera się na społecznej pracy członków. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział  VI
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 49

 Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków  kwalifikowaną liczbą głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 § 50

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 51

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.